20 Th7 2015

Phiên họp Hội đồng quản trị tổng kết 6 tháng đầu năm 2015
Ngày 16 tháng 07 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC đã diễn ra phiên họp HĐQT tập đoàn với nội dung: tổng kết tình hình SXKD của Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2015, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, bàn về một số vấn đề nội bộ tồn đọng. Phiên họp có sự tham dự của toàn bộ các ủy viên HĐQT Tập đoàn AIC. Mở đầu phiên họp, thường trực HĐQT đã ...
Goto Top